Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
Danh sách viên chức, người lao động được xét nâng bậc lương trước thời hạn

THÔNG BÁO DANH SÁCH VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC XÉT NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

    Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, 

    Căn cứ Quyết định số số 62/2022/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý tổ chức bộ máy, quản lý viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hải Phòng. 

    Căn cứ Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, 

    Căn cứ biên bản Họp xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2023 đối với viên chức, người lao động của Hội đồng nâng bậc lương. 

Trung tâm Y tế Quận Ngô Quyền thông báo viên chức, người lao động được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2023.

Tổng số viên chức, người lao động được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2023 là 08 người, cụ thê (tệp tin đính kèm)130324.-tb-danh-sach-vien-chuc-nguoi-lao-dong-xet-nang-bac-luong_0001.pdf

Thông tin mới nhất
Đăng nhập